Поиск

Кафедра сьогодні

Сьогодні кафедра кібернетики є однією з провідних загальноосвітніх кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Викладачі кафедри навчають студентів на всіх факультетах ХНТУСГ, включаючи студентів факультету заочного навчання, слухачів факультету підготовки іноземних громадян, слухачів факультету підвищення кваліфікації і навіть школярів загальноосвітніх шкіл (робітнича професія: оператор комп’ютерного набору) всього більше ніж по 20 дисциплінам.

Кафедра кибернетики ХНТУСХ

Для забезпечення високого рівня комп'ютерної підготовки в ХНТУСТ прийнята на засіданні вченої Ради університету Програма інформатизації Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на період до 2010 року. Вона успішно виконується, в тому числі стараннями викладачів кафедри кібернетики. Одним із основних ії положень є теза про концепцію крізної комп'ютерної освіти ХДТУСГ. Головна мета при цьому – забезпечити якісну наскрізну комп'ютерну освіту протягом усіх років навчання студента у ВНЗ. На вирішення цього завдання зараз залученні основні внутpiшнi кадрові, матеріально-технічні, організаційні та iнфоpмацiйні pесуpси університету взагалі та кафедри кібернетики зокрема.

Основною дисципліною циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, яка викладається на усіх факультетах ХНТУСГ, є беззаперечно інформатика. Це початкова (базова) дисципліна комп'ютерної освіти студента. Від ії засвоєння багато в чому залежить успішність подальшого засвоєння ним знань та умінь, так чи інакше, пов’язаних з сучасними інформаційними технологіями. Тому колектив кафедри приділяє їй постійну значну увагу. Загальний контроль і відповідальність за викладання інформатики на загальноінженерних факультетах покладено на заступника завідуючого кафедри, ії ветерана к.т.н., доцента Чалого Ігора Вільовича. Він проводить значну учбово-методичну роботу. Підготував робочі програми, лекційний матеріал, навчально-методичні матеріали з дисциплін: “Обчислювальна техніка та програмування”, “Інформатика”, “АСУ ТП”, “Інформаційні системи і технології в менеджменті”, "Комп’ютерні мережі та телекомунікації" та деякі інші.

З 1999 року активно впроваджує в навчальний процес нові методи та форми навчання. Вони пов'язані з використанням спеціальних інтерактивних програм для вивчення різних розділів сучасних інформаційних технологій та спрямовані на розвиток самостійної роботи студентів.

Другою дуже важливою дисципліною, що викладає кафедра є “Математичне моделювання”, яке відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Одними із основних наукових напрямків кафедри є теорія складних систем, математичне моделювання різних технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. Це якраз той щасливий випадок, коли знання студентам несуть визнані фахівці в даній галузі таки, як академік Путятін В.П., доценти Руденко А.П. та Левкін А.В.

Артур Володимирович Левкін працює на кафедрі з 1992 года. Автор 70 наукових робіт, 10 патентів, 40 методичних посібників. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію. Викладає дисципліни:"Математичне моделювання", "Дослідження операцій", "Прикладна математика", "Моделювання технологічних процесів на ПК". В 2009 році призначений начальником учбово-методичного центру (УМЦ) ХНТУСХ ім. П. Василенко.

І все ж останнім часом основне навантаження і найбільша кількість різноманітних дисциплін викладається кафедрою для студентів рідного факультету менеджменту. Загальне керівництво цим напрямком роботи разом з завідувачем кафедри кібернетики Путятіним В.П. здійснює доктор технічних наук, професор Мегель Юрій Євгенович.

Мегель Ю.Є. працює на кафедрі практично з моменту її створення. У 1988р. він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук У 2004 році Юрій Євгенович захистив докторську дисертацію, а через рік отримав диплом професора ВАК. Він автор 200 наукових робіт, 13 патентів та 6 авторських свідотств, 30 учбово-методичних робіт, на винаходи, 5 підручників. Нагороджений дипломами, грамотами і медалями за винахідницьку діяльність Керує підготовкою 3 аспірантів.

Дуже гарно працюють по різним напрямкам роботи кафедри кандидати технічних наук доценти Цуканов Віталій Юрійович, який відповідає зокрема за проходженням студентами виробничої практики, та Гайдусь Андрій Юрійович, який зараз є заступником декана факультету менеджменту.

Практично з моменту створення кафедри кібернетики на ній працює старший викладач Сергеева Ірина В’ячеславівна. Всі ці роки вона користується незмінною любов’ю та повагою викладачів і студентів.

З 2002 року на кафедрі працює учениця професора Путятина В.П. Коваленко Світлана Миколаївна. В 2008 году захистила кандидатську дисертацію на тему "Математичні моделі і методи рішення задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі".

Тільки почала свою роботу на кафедрі викладачем учениця професора Мегеля Ю.Є. асистент Данилко Інна Віталіївна, яка представила до спеціалізованої вченої ради дисертаційну роботу.

Велику допомогу в усіх питаннях оказують викладачам кафедри її лаборантський склад: завідуючий лабораторією Нищий Володимир Вікторович, старший лаборант Парахоніч Лариса Вікторівна, лаборант Попова Євгенія Андріївна.

В навчальній роботі кафедри особлива увага звертається на випускників сільських шкіл, де досить часто відсутні сучасні комп’ютерні класи. Останнім часом керівництво університету та факультету значно більше уваги приділяє технічному оснащенню комп’ютерних аудиторій та лабораторій.

Кафедра кибернетики ХНТУСХ

312

Комп'ютерні класи кафедри кібернетики

Але, є плани на майбутнє. Завідувач кафедри академік Путятін В.П. про створенні класу майбутнього, де збула б зібрана сучасна електронна офісна техніка: починаючи від факсів; сканерів; принтерів; графічних систем відображення інформації; цифрових телекамер; сучасних портативних видавничих систем; систем захисту інформації; систем зовнішнього спостереження; систем виявлення підслуховуючих пристроїв; мобільного телефону, підключеного до ноутбуку з виходом в інтернет та ін.. У цьому класі основний час треба приділити вивченню питань застосування, експлуатації та поточної профілактики сучасної офісної електронної техніки. Особливу увагу при цьому слід звернути на підготовку наших дівчат, які б не тільки опанували європейський стиль працівника сучасного офісу, але й поводились би відповідним чином, пересуваючись в офісі, як богині – хазяйки, радо зустрічаючи та щедро і вміло пригощаючи гостей кавою, чаєм. Для реалізації цього задуму, поки що у межах факультету менеджменту, необхідно залучити кафедру культури нашого факультету.

Основними науковими напрямками кафедри є теорія складних систем, математичне моделювання технологічних процесів, оптимізація екологічних систем, моделювання біологічних і біотехнічних систем і процесів, біокібернетичні засоби медичної електроніки. За роки існування на кафедрі було підготовлено 12 кандидатів наук и 1 доктор наук. Зараз на кафедрі проходять навчання 2 аспіранта. Представлені до захисту 2 дисертаційні роботи.

Співробітники кафедри є авторами більше ніж 400 наукових робіт, 100 методичних посібників, 5 підручників и більше ніж 60 патентів на винаходи.

Слід зазначити, що на кафедрі існує таке неформальне положення: кожна дисертаційна робота повинна базуватися на двох – трьох патентах на винаходи. Особливо слід відзначити винаходи, які призначені для моніторингу та керуванню динамічними процесами у агроекологічних системах.

Дев’ять патентів на винаходи у різні роки відзначені золотими та срібними медалями на Міжнародному салоні винаходів та нових технологій.

Дипломи кафедри кібернетики

За показниками винахідницької діяльності кафедра займає одне з перших місць в університеті. Без зайвої скромності можна сказати, що кафедра кібернетики з такою науковою проблематикою - єдина серед аграрних вищих навчальних закладів України, і впевнено дивиться у своє майбутнє.

Архив новостей